ایران تشارک فی لجنه تدوین البیان الختامی لاجتماع اتحاد البرلمانات الدولی # هافانا / 1 نیسان / ارنا اختیرت الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه نیابه عن اسیا والمحیط الهادی ء فی لجنه صیاغه البیان الختامی لاجتماع اتحاد البرلمانات الدولی الذی یعقد فی هافانا عاصمه کوبا. وتشارک ایران فی هذا الاجتماع الذی بدا الیوم الاحد ویستمر سبعه ایام بوفد برلمانی برئاسه حسین هاشمی . ویشارک فی اجتماع اتحاد البرلمانات الدولی ، الذی مضی علی تاسیسه 110 اعوام ، ممثلون عن 120 بارلمانا من برلمانات العالم. انتهی/ 715/ 705