مقتل وجرح تسعه اشخاص فی حادث اصطدام سیارتین فی جنوب البلاد # بوشهر / 3 نیسان / ارنا ادی حادث اصطدام شاحنه مع شاحنه صغیره فی طریق بوشهر- کنغان (جنوب ایران ) امس الاثنین الی مقتل 6 اشخاص وجرح ثلاثه اخرین. وعزا خبراء شرطه المرور فی مدینه دشتی اسباب الحادث الی زیاده السرعه وانحراف الشاحنه الصغیره عن مسارها. انتهی/ 715 / 702