تصدیر اکثر من 11 ملیون طن من السلع غیر النفطیه من میناء بندر عباس # بندر عباس / 19 نیسان / ارنا تم تصدیر اکثر من 11 ملیون طن من السلع غیر النفطیه من جمرک شهید رجائی فی بندر عباس ( جنوب ایران ) بقیمه 182 ملیارا و400 ملیون تومان. وقد شهدت البضائع المصدره من هذا الجمرک قیاسا بالفتره نفسها من العام الماضی زیاده بلغت %52 من ناحیه الحجم و%45 من ناحیه القیمه . انتهی /712/ 705