سفیر ایران یلتقی رئیس لجنه الصداقه البرلمانیه الایرانیه المغربیه # باریس / 27 تموز / ارنا التقی " جعفر شمسیان " سفیر الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی الرباط یوم امس الجمعه بالسید " محمد جوهری " رئیس لجنه الصداقه البرلمانیه الایرانیه المغربیه فی مبنی البرلمان المغربی .
واکد الجانبان فی هذا اللقاء علی ضروره ترسیخ وتوسیع العلاقات البرلمانیه بین البلدین کما تم بحث الزیاره التی من المقرر ان یقوم بها رئیس البرلمان المغربی الی طهران.
م.م./ انتهی / س.ع